فرم استخدام گاردصنعت

لطفاً پس از مطالعه دقیق فرصت های شغلی و شرایط کاری در گاردصنعت نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمائید.

  انتخاب فرصت شغلی

  لطفاً قبل از پر کردن فرم، شرح سمت ها، وظایف و مهارت های مورد نیاز را در صفحۀ فرصت های شغلی بررسی نمایید.  مشخصات فردی  مهارت های عمومی

  میزان تسلط بر نرم افزار های امور اداری

  میزان تسلط بر زبان انگلیسی


  اطلاعات تکمیلی

  رزومه کاری


  حاصل جمع زیر را بنویسید: